Nominations for Vasyl Sukhomlinov (UKR)

Vasyl Sukhomlinov (UKR)

Best Women's Club Coach in the World (Futsalplanet Awards 2021) - Total points: 67; Position: #9